Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 117
Hynek Lýsek *25. 5. 1929 - +21. 5. 2005
Místo narození: Bratislava (SR)
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Praha, Štěpánov, Šternberk
Obory působení: biolog, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Bydlel v Liboši u Štěpánova. Gymnázium studoval ve Šternberku a pak studoval UK v Praze. V Olomouci působil na KHES od r. 1954, na katedře biologie působil od r. 1957, vedoucí katedry lékařské biologie LFUP. Pozornost soustřeďuje na parazitologii. 130 publikací a světová priorita. Objev tzv. ovicidních hub ničících vajíčka parazitních červů v půdě. Člen čs. výboru o probl. parazitologie při UNESCO. 1985 jmen. prof. biologie a parazitologie. Autor 9 a spluautor 6 skript, 132 odb. prací, populárně vědec. statí a učeb. textů. Publikuje v odb. časopisech v zahraničí. –

Zdroj:

Kapitoly z dějin olomoucké univerzity.Ostrava 1973.S.328.;LD 26.5.1989, S.4.;Profil, foto.Žurnál, 1992, č.40, červen, S.8.; Informační zpravodaj pro občany Liboše a Krnova. č.17, září 2005, S.9.

Jaroslav Lýsek *14. 1. 1880 - +4. 11. 1957
Místo narození: Štěpánov
Místo úmrtí: Štěpánov
Místa pobytu: Štěpánov
Obory působení: kronikář obce, písmák
Anotace:

Písmák, kronikář, publicista, činovník řady spolků, autor nedochované kroniky obce a vedoucí redaktor sborníku Štěpánov sobě (1911).

Zdroj:

Koudela, Miroslav:Paměti obce Štěpánova.Ště­pánov.Danal, 1997. S.69., Kráčmar, Jiří: Naše výročí, Naše noviny, č.196. 1.11.1997.fot.

Augustin P. Lužný *2. 8. 1867 - +21. 12. 1938
Místo narození: Litovel
Místo úmrtí: Litultovice
Místa pobytu: Litultovice, Mohelnice, Olomouc, Opava
Obory působení: kněz, překladatel, spisovatel
Anotace:

Narozen v Unčovicích (n.m.č.Litovle). V roce 1889 maturoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci a v r. absolvoval 1893 bohosloví. Poté kooperátorem v Kateřinkách u Opavy-pracoval s J. Vyhlídalem, 1920–1935 v Litultovicích. Působil též ve Studené Loučce u Mohelnice. Drobná próza, hanácké črty, překlady z francouštiny do Našince. Od r. 1916 člen Družiny literární a umělecké. S V. Pinkavou zprac. topografii Unčovic pro Moravskou vlastivědu/Li­tovelsko 1903/. Pseud. A. L. Tvrzský. Z díla: Cikánské historky. 1912. ; Otázka alkoholismu v přítomnosti­. 1911.

Zdroj:

Ficek, V. : Biografie širšího Ostravska. Seš. 4. Opava, Slezský ústav ČSAV 1981, S. 80–81. ; Slavík, B. : Hanácké písemnictví. Olomouc 1940. ;Poselství. Olomouc 1938, S. 303. ;. BSSSM, seš.4(16.).Ostrava 2003. S.62–63. Poselství. Almanach Družiny literární a umělecké. Olomouc 1938. S.303–304.

Poznámka:

Studená Loučka (n.m.č. Mohelnice).

Josef Lužný *23. 10. 1847 - +4. 8. 1924
Místo narození: Unčovice
Místo úmrtí: Příbor
Místa pobytu: Olomouc, Pitín, Prusinovice
Obory působení: geneaolog, kněz, vlastivědný pracovník
Anotace:

Syn rolníka studoval 1861–1868 na gymnáziu v Olomouci a poté absolvoval teologickou fakultu.Po vysvěcení na kněze 5.7.1872 byl jmenován kaplanem v Pitíně a r. 1879 v sousedních Bojkovicích. R. 1881 se stal farářem v Prusinovicích na Holešovsku, kde působil do r. 1915. Po odchodu do výslužby žil jako konzistorní rada a emeritní farář v Příboře. Volný čas věnoval genealogii významného rodu Prusinovských z Víckova. Korespondoval s významnými vlastivědnými pracovníky Vincencem Praskem, Josefem Zukalem, Vítězslavem Houdkem ad.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. č.2 (14). Ostrava 2001. S. 90.

Josef Luska *4. 12. 1907 - +20. 6. 1990
Místo narození: Rychtářov
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: pedagog vysokoškolský, teolog
Anotace:

Vysvěcen 1932 v Olomouci V Olomouci na CM fakultě od r. 1939, kdy soukr. doc. staroslověnštiny a bohovědy východu, asistent. nauky pravosl. teologů ruských.

Zdroj:

Katalog kněžstva diecése olomoucké.Olomouc 1949.S.64.; Burian,V.: Zemřel rychtářovský rodák.-Vyškovský zpravodaj, 1990, září, S.5 a 6.;.

'

Poznámka:

Doc. ThDr. Josef Luska

Marie Lulovičová *2. 12. 1913 - +7. 5. 2003
Místo narození: Pavlov
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Loštice, Olomouc
Obory působení: básnířka, prozaička
Anotace:

Rozená Fialová. Vyučila se dámskou krejčovou v Lošticích. V Olomouci bydlela od r. 1930. Povolání vykonávala do roku 1995. Vlastním nákladem vydala 2 básnické sbírky: Úsměvné ohlédnutí (Mohelnice 1990), Poezie mé tajemství (Olomouc 1992). V roce 1995 vyšla vzpomínková kniha nazvaná Vzpomínání. Jinak vydávala příležitostné básně v denním a regionálním tisku.

Zdroj:

Machala, Lubomír: Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990–1995. Rubico Olomouc 1996. S.101.;

Fotky:
Pavel Lukl *21. 4. 1905 - +4. 12. 1995
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: kardiolog, lékař, vysokoškolský pedagog
Anotace:

V Olomouci působil od r. 1953, kde prof. vnitřního lékařství LFUP, v r. 1970 odchod do důchodu. V letech 1990–1991 reaktivace Vedení spojených kateder vnitř. lékařství, přednášky z lékař. etiky. Předseda čs. kardiolog. společnosti 1959–1971, čest. členem 1991. Byl předsedou IV. kongresu Evropské kardiolog. společnosti v Praze 1964, čest. členem Britisch Cardiac Society ad. Studijní pobyty v zahraničí 1936 Anglie, 1947 USA, 1968 Itálie, přednášková turné v letech 1962, 1966 a 1969, Indie, Indonésie a Dánsko. Autorem více než 170 prací. 1993–1994 člen vědecké rady LF UP. Autor učebnic (Vnitří lékařství, dosud 4 vyd. 1955, 1960, 1969, 1971. )

Zdroj:

Portrét, foto. Žurnál, 1992, č. 40, S. 8, červen. ; ČBS. Praha1992. S. 418. ;.

Josef Lukeš *18. 5. 1870 - +4. 7. 1956
Místo narození: Žerotín u Uničova
Místo úmrtí: Opava
Místa pobytu: Bohumín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Uničov
Obory působení: právník
Josef Lukes *18. 5. 1870 - +4. 7. 1956
Místo narození: Žerotín u Uničova
Místo úmrtí: Opava
Místa pobytu: Bohumín, Litomyšl, Olomouc, Ostrava, Praha, Přerov, Uničov, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: politik, právník, publicista odborný
Anotace:

Narodil se v Žerotíně u Šternberka. Studoval v Přerově, od r. 1886 na Slovanském gymnáziu v Olomouci. Maturoval v r. 1892 v Litomyšli. Právo začal studovat ve Vídni a ukončil na pražské univerzitě. Načas se vrátil do Olomouce k advokátské praxi (působil také krátce v Uničově. R. 1899 odešel již na trvalo do Slezska. Byl soudcem v Bohumíně, ostravě, od r. 1908 už trvale v Opavě, kde se zapojil do kulturního a společenského života.V roce 1920 byl zvolen senátorem (až do r. 1929). V Opavě působil i po válce, kde si otevřel advokátní kancelář V roce 1947 se vzdal své činnosti a žil v Opavě v ústranní až do smrti. Na rodnou Hanou nezapomněl. Napsal rozsáhlou kroniku svého rodného Žerotína, která zůstala v rukopise.

Zdroj:
  • mt-: Výročí dne 4.7. Hanácké noviny, 4.7.1996. S.3.
Poznámka:

JUDr. Josef Lukes

Antonín Lukavský *9. 1. 1947
Místo narození: Hradec Králové
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Šternberk
Obory působení: grafik, malíř
Anotace:

Vystudoval VUT Brno. Žil a pracoval v Olomouci. Odstěhoval se na svou chalupu do obce Těšíkov, kde si zbudoval ateliér.

Zdroj:

Katalog výtvar.umělců olomoucké oblasti.Olomouc 1989.;

Poznámka:

Těšíkov patří do katastru města Šternberk.

Rudolf Lukaštík *23. 11. 1894 - +21. 1. 1979
Místo narození: Beňov
Místo úmrtí: Přerov
Obory působení: letec, odbojář, Sokol
Anotace:

Sokolský pracovník. Jednatel sokolské župy v Přerově, 1919 zvolen starostou župy Moravskoslezské. Pracoval v Severomoravských elektrárnách v Přerově. Za 2. svět. války byl u 310. bombardovací perutě. Jeho vyznamenaní a doklady vystaveny v sekci odboje v přerovském Muzeu J.A.Komenského. Pamětní desky na budobě sokolovny v Beňově a v Přerově.

Růžena Lukášová *9. 10. 1906 - +6. 9. 1998
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Olomouc
Obory působení: spisovatelka
Anotace:

V r. 1925 absolvovala učitelský ústav v Olomouci, poté učila do r. 1939 na různých obecných školách na jižní Moravě. Manželka básníka Karla Kapouna (1902–1963). V r. 1945 abs. Pedagogickou fakultu MU v Brně. 1955–1961 ved. Kabinetu českého jazyka KPÚ Brno.

Zdroj:

Slovník české literatury 1970 – 1981., Praha, ČS 1985.,S.207.;

Emilie Lukášová *30. 9. 1900 - +1. 1. 1954
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Ostrava
Místa pobytu: Přerov, Šumperk
Obory působení: lékařka, ředitelka Masarykova ústavu
Anotace:

Dcera železničního zaměstnance. Studovala gymnázium v Přerově, kde maturovala r. 1920. Pak vstoupila na nově založenou LF MU v Brně, kde promovala r. 1926. Po promoci nastoupila na porodním oddělení ostravské státní nemocnice ve Slezské Ostravě. V letech 1927–1930 působila v zemské plicní léčebně v Šumperku. Tehdy měla možnost stážovat v zahraničí (Vídeň, Berlín, Švýcarsko). V letech 1929–1930 se podařilo vybudovat v Ostravě-Zábřehu Masarykův ústav pro matky a kojence (první v celém státě), který vedla. V roce 1953 byla vyznamenána Řádem práce.

Zdroj:

Kunc, J.: Kdy zemřeli…?Praha 1962.S.156.; Nekrolog.Časopis lékař.čes.93, 1954, S.159–160.;. BSSSM, seš.4 (16.) Ostrava 2003. S. 62. Matoušek, M.: Malý biografický slovník čs.lékařů. Praha 1964. S.96.

Poznámka:

MUDr. Emilie Lukášová

Narozena v Lověšicích (n.m.č. Přerova)

Karel Lukas *18. 2. 1897 - +19. 5. 1949
Místo narození: Brníčko
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Hranice, Praha, Zábřeh
Obory působení: důstojník
Anotace:

Předčasnou válečnou maturitu na G v Zábřehu složil r. 1915, nastoupil vojenskou službu a rr. 1916 přeběhl k Rusům, v srpnu 1917 vstoupil do čs. legií. V listopadu 1917 se dostal do Francie a tam v řadách 21. dělostřeleckého pluku bojoval v Alsasku , Champagni a Argonnách. Za odvahu byl vyznamenán válečným křížem. Domů se vrátil počátkem r. 1919. Zůstal v armádě jako voják z povolání. 1919–1920 na Vojenské akademii v Hranicích, 1920–1933 na Slovensku, 1933–1939 pracoval na MNO. Po okupaci 1939 se zapojil do odbojového hnutí Obrana národa a z jeho pověření odešel v červnu 1939 do zahraničí. Dostal se na Západ a v r. 1942 byl čs. pozorovatelem u brit. jednotek v severní Africe. 1944 byl povýšen na pluk. generála štábu a jmenován čs. přidělencem v USA a Kanadě. 29. 3. 1949 byl zatčen STB a obviněn z velezrady. Brutálnímu mučení ve vězení podlehl. Teprve v r. 1990 byl rehabilitován. 

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.Seš.2.Opava, Optys 1994.S.76;.

Ludwig Fehr otevřel v Uničově první tiskárnu *1. 1. 1900
Místo narození: Uničov
Zdroj:

Uničovský zpravodaj. č.2. 27.01.2005, S.5.

Ludvík Jagellonský v Olomouci *28. 3. 1523
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Do Olomouce přijel z Prahy král Ludvík Jagellonský s královnou Marií Habsburskou; jejich pobyt zaznamenává Olomoucká souhrnná kronika z let 1432–1656.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc: Danal, 1995. S.204.

Filiberto Lucchese *26. 12. 1606 - +21. 5. 1666
Místo narození: Melide (Švýcarsko)
Místo úmrtí: Vídeň (Rakousko)
Místa pobytu: Holešov, Kroměříž, Olomouc
Obory působení: architekt, geometr, sochař, štukatér
Anotace:

Vl.jm. Filippo Alberto Lucchese, v německém prostředí psán Luchese. Zaměstnán ve vídeňských habsburských službách jako císařský ing. a architekt. Svou činností zasáhl i na Moravu, po 1650 navrhl hr. Rottalovi zámek se zahradou a přestavbou kostela v Holešově a pracoval pro Lichtenštejna při přestavbě letního sídla olomouckých biskupů, zámku v Kroměříži. V období 1664 – 1666 pracoval v Olomouci na projektu biskupské rezidence, která je jedinou stavbou tohoto architekta v Olomouci. Po r. 1665 dodal plán tzv. Podzámecké zahrady v Kroměříži. Vytvořil řadu barokních staveb ve Vídni a na Moravě (Holešov, Kroměříž, Olomouc).

Zdroj:

Hlobil, I. : Olomouc. Praha, Odeon 1984. S, 89–90. ;Poche, E. : Encyklopedie českého výtvarného umění. Praha, Academia 1975. S. 273 – 274. ;Richter, V. : Filiberto Luchese na Moravě. In: Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění za rok 1934. Praha 1935. ;. V měsíci květnu si připomínáme…Kdy-kde-co. Olomouc, květen 2011. S.2. Wi­kipedia.cs

Fotky:
Pauline Lucca *25. 4. 1841 - +28. 2. 1908
Místo narození: Vídeň (Rakousko)
Místo úmrtí: Vídeň (Rakousko)
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: operní pěvkyně
Zdroj:

Moravské osobnosti umění a kultury. REGO/SVKOL;.

Angelus Ludvík Lubojacký *6. 9. 1850 - +3. 7. 1904
Místo narození: Klimkovice
Místo úmrtí: Frýdek-Místek
Místa pobytu: Frýdek-Místek, Olomouc, Opava, Praha
Obory působení: kněz řádový
Anotace:

Vystudoval teologii a vstoupil do řádu sv. Dominika. 1874 byl vysvěcen na kněze. Ve službách řádu působil v Olomouci, Uhrách, Praze. Podílel se na vzniku uč. ústavu pro dívky v Olomouci. Zemřel v Místku (n. Frýdek-Místek).

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.11.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1998.S.83;

Martin Antonín Lublinský *1. 1. 1936 - +24. 12. 1690
Místo úmrtí: Olomouc
Obory působení: kněz řádový, malíř
Anotace:

V roce 1664 vstoupil do olomouckého kláštera augustiánů kanovníků Všech svatých, kde 21.12.16665 složil řeholní sliby a přijal řádové jméno Antonín.Vysvěcen byl roku 1667.Roku 1671 byl jmenován převorem olomouckého kláštera.Za své malířské zásluhy byl 1685 potvzen ve funkci děkana kláštera.V ní působil až do roku 1688, kdy byl odvolán, aby se mohl více věnovat svým uměleckým zakázkám.Jeho znalost freskové techniky svědčí o jistém školení.Pravdě­podobně studoval filozofii na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě 1664–1671 a současně bral lekce malířství u K.Škréty.Za­kladatel barokní malby na Moravě.Významná byla jeho umělecká poradenská činnost pro jeho příznivce, olomouckého biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelcornu (1664–1695) ve své době proslulého mecenáše umění a stvebníka.Lublinský vychoval také jednoho svého žáka Dionysa Friedricha Strausse (1660–1720).

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.seš.10­.Ostrava 1998.S.111–112.;

Poznámka:

Z data narození je známo jen: 0. 0. 1936

Josef Loutocký *31. 3. 1868 - +7. 1. 1931
Místo narození: Hnojice
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Laškov, Náklo, Příbor, Troubelice, Uničov, Želechovice
Obory působení: kartograf, ředitel školy, spisovatel, školní inspektor, učitel, vlastivědný pracovník
Anotace:

Narozen v čp. 56. Absolvoval nižší české gymnázium v Olomouci a učitelský ústav v Příboře. Poté učitelem v Nákle (1887–1891), Laškově (1891–1895), v Želechovicích (1895–1910), Troubelicích (1910–1926), kde ředitelem školy. Poté školním inspektorem v Uničově a na Zábžežsku. Od r. 1927 žil na penzi v Olomouci. Autor divadelních her pro děti a knih o čtení a matematice. Autor divadelní hry Ječmínek, král hroudy (1923). Pro Klub českých turistů v Uničově vyráběl mapy. Načtrl mapku Bradlo, která je uložena spolu s fotkou jmenovaného v archivu OÚ Hnojice. V roce 1914 napsal krátký článek pod názvem Zpráva o činnosti pěvecko čtenářského spolku Vlastimil v Hnojicích v letech 1864–1894.

Zdroj:

Kulturní kalendář 1991.Olomouc, OK 1990, S.2.;. Ottův slovník naučný XXVIII.Praha 1909. S. 902–903. Pol, Oldřich: Osobnosti Hnojic. Rkp.

Josef Loutocký *5. 11. 1908 - +16. 3. 1990
Místo narození: Hnojice
Místo úmrtí: Hnojice
Obory působení: ochotnický herec, politický vězeň, režisér
Anotace:

Pocházel z gruntu čp. 118. Byl velmi aktivní v místním ochotnickém spolku Vlastimil, kde se uplatnil jako herec i režisér. Se svou ženou Miladou, roz. Lukešovou ze Žerotína vychoval dvě děti. V 50. letech minulého století byl jako kulak perzekvován a vězněn.

Zdroj:

Pol,O.: Osobnosti Hnojic. Rkp.

Edvard Lotko *18. 1. 1932 - +9. 12. 2011
Místo narození: Komorní Lhotka
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: bohemista, lexikolog, pedagog vysokoškolský, polonista
Anotace:

Pracovník Katedry bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na olomoucké univerzitě vystudoval českou a polskou filologii. Přednáší úvod do studia jazyka, českou lexikologii a lexikografii a také rétoriku. Kromě toho se rovněž zabývá zkoumáním česko-polského jazykového pomezí a konfrontací češtiny a polštiny. Přednášek na zahraničních univerzitách, např. v Krakově, Katovicích, Poznani, Lipsku, Kodani. Proděkan FFUP pro pedagogic. činnost a učitel katedry bohemistiky a slavisty. Absolvent UP r. 1955, poté půs. jako střed. prof. Autor více jak 125 odb. článků a statí. Prof.PhDr. Edvard Lotko, CSc.

Zdroj:
  • zdn-: Šedesátiny.Žurnál UP, 1992, č.18, S.7.;.
Josef Loštický *12. 2. 1839 - +7. 1. 1908
Místo narození: Loštice
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: pedagog hudební, zpěvák
Anotace:

Od r. 1879 v Olomouci, dómský choralista, činný v Žerotíně, učitel hudby a zpěvu.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník.Olomouc 1938.S.180.;.

Anna Lošťáková *17. 12. 1942
Místo narození: Znojmo
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Praha, Prostějov
Obory působení: archivářka
Anotace:

Vystudovala gymnázium ve Znojmě, spolupracovala s divadly v Prostějově. Od roku 1965 pracovala jako archivářka Státního divadla Oldřicha Stibora a začala studovat divadelní vědu v Brně. V roce 1979 se přestěhovala do Prahy, kde působila v řadě divadel jako lektorka dramaturgie.

Zdroj:

Z paměti literání Olomouce. Olomouc: Vlastivědná společnost muzejní,2004,S.258

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5